หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน ถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน