รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ ของผู้ปฏิบัติงาน ถังขนส่งน้ำมันประเภทขนส่งน้ำมัน

    1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันโครงสร้างรถบรรทุกน้ำมันและอุปกรณ์หลักที่สำคัญ หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนส่งน้ำมัน
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับรถขนส่งน้ำมัน
    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสภาพความปลอดภัยของรถขนส่งน้ำมัน การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ำมัน

 

หัวข้อการอบรม

 ภาคทฤษฎี

      1.) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ำมัน

            1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมัน และ MSDS
            1.2 หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย
                 โครงสร้างรถบรรทุกน้ำมัน
                 พลศาสตร์การทรงตัวของรถบรรทุกน้ำมัน
                 การตรวจสภาพรถบรรทุกโดย BE-WA-GON-C
                 การต่อ – ถอด ส่วนพ่วงของรถบรรทุก
              ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถบรรทุก

            1.3 หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน

                 ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถ

                 การขับรถอย่างปลอดภัย
                 ขั้นตอนปฏิบัติการเติม และการลงน้ำมัน         

                 ประเมินผล

            1.4 การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนส่งน้ำมัน

      2.) การควบคุมน้ำมันและความปลอดภัย

            เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ

            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ วัตถุไวไฟ

            เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ

            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ วัตถุไวไฟ

            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายป้ายจราจร

            กฎหมายเบื้องต้นสำหรับพนักงานขับรถวัตถุอันตราย

 • การประเมินผล

        - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมัน
        - หลักพื้นฐานการจัดการความปลอดภัย
        - หลักการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถน้ำมัน
        - หลักการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของรถขนส่ง

        - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • เทคนิคการาขับรถในสภาพการณ์ต่างๆ
 • กฎระเบียบจราจร ความสำคัญของป้ายห้าม / เตือน

 

 • ภาคปฏิบัติ
 1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานน้ำมัน
  1.1 การขจัดน้ำมันรั่วไหลขนาดเล็ก
  1.2 การตรวจสภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนส่งน้ำมัน
  1.3 ลักษณะที่ปลอดภัยของรถบรรทุกถังบรรจุผลิตภัณฑ์

        1.4 การลงน้ำมันที่หลุมรับน้ำมัน (จำลอง)

        1.5 การต่อ – ถอด ส่วนพ่วงของรถบรรทุกน้ำมัน

 1. การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ำมัน การ ดับเพลิง ขั้นต้น
 • การประเมินผล
 • สอบปฏิบัติ – การดับไฟ

 เอกสารที่ใช้ในการประกอบการอบรม

   -  สำเนาบัตรประชาชน

   -  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี )

 • สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการมีประสบการณ์ในการทำงานของผู้ขอรับบัตรอย่างน้อย 3 ปี
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ของสถานประกอบกิจการที่ผู้ขอรับบัตรจะปฏิบัติงาน (ธพ.น.2)

 

     ทีมวิทยากรผู้ฝึกอบรม

       อ.เพลิน  โพธิ์ม่วง

อ.ก้องเกียรติ  แก้วงาม

อ.อภิเดช  คำดี