รางวัลที่ได้รับล่าสุด: 1. สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561

2. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

3. มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก