อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 28-29 มีนาคม 2566

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 67