อบรม กรมธุรกิจพลังงาน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมหลักสูตร (1) ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน รุ่นที่ 66